ایرانی‌ها ۱۰سال ‌زودتر سکته مغزی می‌کنند – شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱
وارفارین و سکته مغزی – شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱
جنگ جهانی علیه سکته مغزی - شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱
افزایش سکته مغزی در کشورهای فقیر – شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱
سزارینی‌ها بیشتر سکته می‌کنند – شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱
موسیقی بهبودی از سکته مغزی را تسریع می‌کند – شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱
رییس انجمن متخصصین مغز و اعصاب : – شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱
افسردگی خطر سکته مغزی را افزایش می‌دهد – شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱
رابطه سکته مغزی خاموش با پاک شدن حافظه - شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱
نکته بهداشتی روز: کم کردن خطر سکته مغزی – شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱